മൊത്തവ്യാപാര ബോക്‌സർ, PAPOO, CONFO - ഹാങ്‌സോ ചീഫ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

VR