മൊത്ത കീടനാശിനി എയറോസോൾ, എയർഫ്രഷ്‌നർ, സ്പ്രേ - ഹാങ്‌സൗ ചീഫ് ടെക്‌നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ്.

കീടനാശിനി എയറോസോൾ ആൻഡ് എയർഫ്രഷ്നർ ഫാക്ടറി

ബോക്സർ-(5)
ബോക്സർ-(3)
ബോക്സർ-(2)
ബോക്സർ-(4)
ബോക്സർ-(1)
ബോക്സർ-(7)