ഹോൾസെയിൽഹെൽത്ത്കെയർ, കോൺഫോ, കൺഫോ ലിക്വിഡ് - ഹാങ്‌സോ ചീഫ് ടെക്നോളജി കോ., ലിമിറ്റഡ്.

കോൺഫോ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉൽപ്പന്ന ഫാക്ടറി

കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്ടറി-(1)
കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്ടറി-(4)
കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്ടറി-(2)
കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്ടറി-(8)
കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്‌ടറി-(6)
കാൻഗെൻബെയ്-ഫെങ്‌യുജിംഗ്-ഫാക്ടറി-(5)